Němčina

Nj3 : pondělí 15.45 - 17.15, učebnice Německy s úsměvem ( nové vydání)  
 
     V tomto kurzu mají studující slovní zásobu kolem 800 slov. Umějí používat slabá i silná slovesa v přítomném a budoucím čase a v rozkazovacím způsobu, znají odlučitelné a neodlučitelné předpony. Dovedou skloňovat podstatná a přídavná jména v jednotném i množném čísle, tvořit 3.a 4.pád osobních zájmen a tázacího "wer. Znají slovosled přímý, nepřímý a vedlejší věty s "dass", všechny předložky, přivlastňovací zájmena a překlad českého "svůj" a číslovky. V konverzaci témata Rodina, Orientace ve městě, Jídlo, Nákupy, Železnice a Hotel, U lékaře, Na poště, Telefonování a SMS, Služby, Koníčky a Berlín.
V tomto školním roce probereme minulé časy (především  složený: Ich habe gefragt/Ich bin gekommen), stupňování přídavných jmen a příslovcí (schön,schöner,der schönste/am schönsten) a řadové číslovky (der erste(der vierte atd.) V konverzaci témata Kultura, Sport, Režim dne, Dovolená, Městská doprava, Návštěva  a reálie života v německy mluvících zemích. Výuka v tomto kurzu je vhodná jak pro "věčné začátečníky", tak pro ty, kdo si potřebují osvěžit znalosti němčiny.   
         
        
NK : úterý 17.30 - 19.00
         Výuka v tomto kurzu pokračuje na vyšší střední úrovni v návaznosti na předchozí studium. Protože gramatický systém máme v podstatě dokončen, budeme se věnovat jen některým záludnostem ve slovní zásobě. Soustředíme se hlavně na používání jazyka: poslechem rodilých mluvčích v nahrávkách a samostatnými proslovy a dialogy s partnery. Učebnice Deutsch im Gespräch poskytuje dostatek podnětů a témat ke konverzaci (podrobněji budeme probírat témata Praha, Služby, Hotel, Životní styl, Nemoci, Volný čas a Sport). Soustředíme se na reálie života v německy mluvících zemích. Osvěžením bude i domácí četba: pohádky, úryvky z německé literatury, Exupéryho Malý princ. Pro zájemce o mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch je zde možnost seznámit se s kompletním modelovým testem na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky. Tento kurz je vhodný jako součást přípravy k maturitě, ale samozřejmě pro všechny, kteří si chtějí udržet němčinu na požadované úrovni.