Němčina

Nj3 : pondělí 15.45 - 17.15, učebnice Německy s úsměvem ( nové vydání)  
 
     V tomto kurzu mají studující slovní zásobu kolem 400 slov. Umějí používat slabá i silná slovesa v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu + nepravidelná slovesa "sein, haben, müssen, können, dürfen, wollen, sollen. Dovedou skloňovat podstatná jména v jednotném i množném čísle, tvořit 3.a 4.pád osobních zájmen a tázacího "wer. Znají slovosled přímý, nepřímý a vedlejší věty s "dass", předložky s 3.pádem a se 4.pádem, přivlastňovací zájmena a překlad českého "svůj" a číslovky. V konverzaci témata Rodina, Orientace ve městě, Jídlo, Nákupy, Železnice a Hotel.
V tomto školním roce probereme odlučitelné a neodlučitelné předpony, sloveso "werden" a budoucí čas a úvod do minulých časů (perfektum slabých a silných sloves a préteritum "sein a haben"). Dále skloňování přídavných jmen a stupňování přídavných jmen a příslovcí, předložky se 3.+4.pádem a řadové číslovky. V oblasti konverzace U lékaře, Na poště, Telefonování a SMS, Služby, Koníčky a Berlín. Výuka v tomto kurzu je vhodná jak pro "věčné začátečníky", tak pro ty, kdo si potřebují osvěžit znalosti němčiny.   
         
        
 
Nj9
         Výuka v tomto kurzu pokračuje na vyšší střední úrovni v návaznosti na předchozí studium. Protože gramatický systém máme v podstatě dokončen, budeme se věnovat jen některým záludnostem ve slovní zásobě. Soustředíme se hlavně na používání jazyka: poslechem rodilých mluvčích v nahrávkách a samostatnými proslovy a dialogy s partnery. Obě učebnice poskytují dostatek podnětů a témat ke konverzaci (podrobněji budeme probírat témata Česká republika, Praha, Služby, Hotel, Nemoc a zdravý životní styl, Volný čas, Sport a Dovolená). Každý student ma k dispozici vlastní CD s poslechovými a fonetickými cvičeními. Zajímavé jsou také aktuální reálie německy mluvících zemí v mezinárodním kontextu. Osvěžením bude i domácí četba: pohádky, úryvky z německé literatury, Exupéryho Malý princ. Pro zájemce o mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch je zde možnost seznámit se s kompletním modelovým testem na úrovni B1 Společného evropského rámce pro jazyky. Tento kurz je vhodný jako součást přípravy k maturitě, ale samozřejmě pro všechny, kteří si chtějí udržet němčinu na požadované úrovni.