Italština

Ij3 : úterý 15.45  - 17.15,  Učebnice současné italštiny
Při vstupu do tohoto kurzu mají studující aktivní slovní zásobu v rozsahu 450 slov. Umějí používat členy, tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen, vytvářet pádové vztahy a orientují se v nejpoužívanějších předložkách. Znají přivlastňovací zájmena a základní číslovky. Používají pravidelná slovesa v přítomném čase a nepravidelná slovesa "essere, avere, andare, fare, dare, potere, uscire a venire". V oblasti konverzace se umějí představit a podat informace o sobě, omluvit se, přivítat návštěvu, objednat a zaplatit v restauraci. Znají barvy, dovedou určovat čas.
V tomto školním roce probereme nepřízvučná osobní zájmena a zvratná slovesa a především první minulý čas - passato prossimo. Přidáme nepravidelná slovesa "bere, dovere, volere a sapere" a řadové číslovky. V konverzaci: psát inzeráty, orientovat se v programech cestovních kanceláří, objednat si ubytování, telefonovat, objednat se u lékaře, sjednat si schůzku a určit datum.
       
Ij5 : pondělí 17.30 - 19.00, Učebnice současné italštiny                                                                                                                                                   Při vstupu do tohoto kurzu mají studenti aktivní slovní zásobu v rozsahu 1 200 slov. Umějí používat členy, dovedou tvořit množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen, orientují se v předložkách a dokážou tvořit spřežky předložek se členem (del, alla, sui apod.). Používají osobní zájmena přízvučná a nepřízvučná, přivlastňovací zájmena, všechny číslovky a řadové číslovky. Umějí časovat pravidelná slovesa v přítomném čase, v obou minulých (passatu prossimu a imperfettu) a v budoucím, z nepravidelných "essere, avere, andare, fare, dare, uscire, dovere, potere, volere, venire, sapere a bere" v uvedených časech. Umějí krátit vedlejší věty pomocí "di/per + infinitiv." V konverzační oblasti umějí podat základní informace o sobě a rodině, představit se, poděkovat, pozdravit, omluvit se, objednat si v restauraci, pozvat hosta dál, představit mu někoho, pogratulovat, požádat o tanec, zeptat se ho, co má a nemá rád, pojmenovat barvy, informovat se o televizním programu, telefonovat, objednat se u lékaře, zeptat se na čas a informovat o něm, psát inzeráty a odpovídat na ně, orientovat se  v programech cestovních kanceláří, objednat si ubytování, nakupovat, vyprávět o bydlení, režimu dne a o dovolené, mluvit o počasí a o plánech do budoucnosti.
V tomto školním roce přidáme podmiňovací a rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen a příslovcí a použití zájmenné částice "ci". V konverzaci témata Život na venkově a ve městě, orientace v jízdních řádech, jednání s úředníky na poště, v bance, na úřadě.
 

Ij8

 Při vstupu do tohoto kurzu mají studující slovní zásobu v rozsahu 2100 slov. Z mluvnice dovedou používat členy (neurčitý, určitý a dělivý), množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen, spřežky předložek se členem ( del,alla,dai,sulle.nello,atd.), stupňování přídavných jmen a příslovcí (piú, il piú a nepravidelné), 3. a 4. pád nepřízvučných osobních zájmen ( mi,ti,gli,le/lo, la,li,le), a jejich kombinace (me lo, te la ce li, ve le, glielo), přivlastňovací zájmena, číslovky.Slovesa v přítomném čase, minulý čas složený ( passato prossimo: ho parlato, é arrivata), minulý čas jednoduchý ( imperfetto:parlavo), passato remoto (parlai, capisti, ripeterono), budoucí čas ( futuro: parleró),podmiňovací způsob ( condizionale: parlerei), rozkazovací způsob, zvratná slovesa, nepravidelná slovesa: "essere,avere,andare,fare,potere,volere,dovere,sapere,bere,rimanere,venire,dire, dare, uscire, stare, tradurre, salire, scegliere, togliere, tenere, apparire, scomparire, morire". Dovedou krátit vedlejší věty se spojkami "že, aby, aniž by, dříve než" infinitivem s "di, per, senza, prima di". Při konverzaci dovedou informovat o sobě a rodině, bydlení, témata orientace ve městě, městská doprava, nákupy,ubytování,jídlo,pošta,cestování,železnice,dovolená,lékař, vaření, u moře, cesta po Itálii, móda, povolání, životní úroveň.

V tomto školním roce přidáme předminulý čas (avevo parlato, era venuta), trpný rod, minulý infinitiv, souslednost časovou a krácení vazeb "poté,co a místo,aby", podle časových možnstí i konjunktivy. V konverzaci témata TV, Vynálezy, Risorgimento italiano a vybrané kapitoly z italských dějin, Florencie, Praha, italský tisk. Vedle toho poslechy neznámých rozhovorů a textů, videokurzy a domácí četba například českých a italských pohádek nebo Exypéryho Malého prince v italštině.