Italština
Ij1 : středa 16.00 - 17.30, Učebnice současné italštiny

Tento kurz je pro všechny, kteří s italštinou začínají a pro věčné začátečníky.

 

Ij3 : čtvrtek 15.45  - 17.15,  Učebnice současné italštiny

Při vstupu do tohoto kurzu mají studující aktivní slovní zásobu v rozsahu 900 slov. Umějí používat členy, tvořit množné číslo podstatných a přídavných jmen, vytvářet pádové vztahy a orientují se v nejpoužívanějších předložkách. Znají nepřízvučná osobní zájmena (mi, ti, gli, le, ci, vi, gli/loro), přivlastňovací zájmena a základní číslovky. Používají pravidelná i nepravidelná slovesa a zvratná slovesa (mi chiamo, ti chiami, si chiama atd.) v přítomném a složeném minulém čase (ho lavorato, sono arrivato). Pasivně znají jednoduchý minulý čas (lavoravo, ero). V oblasti konverzace se umějí představit a podat informace o sobě, omluvit se, přivítat návštěvu, objednat a zaplatit v restauraci, vyznají se v programech cestovních kanceláří, umějí zajistit ubytování, objednat se u lékaře, sjednat si schůzku, nakupovat, vyprávět o dovolené a cestě do Itálie. Znají barvy, dovedou určovat čas.
V tomto školním roce upevníme používání jednoduchého minulého času a rozdílu v používání obou minulých časů, přidáme budoucí čas, podmiňovací způsob,  rozkaz a stupňování přídavných jmen a příslovcí.. V konverzační oblasti vyjádřit, co se Vám líbí a co ne, hovořit o počasí, napsat životopis, diskutovat o životě na venkově a ve městě, jednat s úředníky na poště, v bance a na úřadě, cestovat vlakem a v městské dopravě. Přidáme také reálie o životě v Itálii. 
       
Ij5 : pondělí 17.30 - 19.00, Učebnice současné italštiny                                                                                                                                                   Při vstupu do tohoto kurzu mají studenti aktivní slovní zásobu v rozsahu 1 600 slov. Umějí používat členy, dovedou tvořit množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen, orientují se v předložkách a dokážou tvořit spřežky předložek se členem (del, alla, sui apod.). Používají osobní zájmena přízvučná a nepřízvučná, přivlastňovací zájmena, všechny číslovky a řadové číslovky. Umějí časovat pravidelná i nepravidelná slovesa v přítomném čase, v obou minulých (passatu prossimu a imperfettu) (ho parlato/sono arrivato, parlavo/ero), v budoucím (parleró), v podmiňovacím (parlerei) a rozkazovacím způsobu (parla,parli). Umějí krátit vedlejší věty pomocí "di/per/prima di/dopo + infinitiv." V konverzační oblasti umějí podat základní informace o sobě a rodině, představit se, poděkovat, pozdravit, omluvit se, objednat si v restauraci, pozvat hosta dál, představit mu někoho, pogratulovat, požádat o tanec, zeptat se ho, co má a nemá rád, pojmenovat barvy, informovat se o televizním programu, telefonovat, objednat se u lékaře, jednat s úředníky na poště, v bance a na úřadě, zeptat se na čas a informovat o něm, psát inzeráty a odpovídat na ně, orientovat se  v programech cestovních kanceláří, v jízdních řádech a v městské dopravě, objednat si ubytování, nakupovat, vyprávět o bydlení, režimu dne a o dovolené, mluvit o počasí a o plánech do budoucnosti.
V tomto školním roce přidáme konjunktivy a jejich používání, trpný rod a vztažné věty. V konverzační oblasti podávat informace o zdravotním stavu, rozumět sportovním zprávám a hodně rozšíříme reálie o životě v Itálii.