Informace o studiu

Charakteristika studia

Vyučování probíhá v odpoledních hodinách v učebnách Domu hudby v Pardubicích a je určeno pro zájemce starší 15 let. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučuje se 1x týdně ve dvouhodinových blocích, ve skupinách 5 - 8 posluchačů.

Studium, které je vedeno v osmi úrovních znalostí jazyka - od úplných začátečníků po pokročilou úroveň, zajišťuje systematickou přípravu pro všechny dovednosti požadované pro úspěšnou komunikaci jak v mluvené, tak i psané formě.

Vyučuje se moderní komunikativní metodou, to znamená, že od samého začátku je jazyk považován za prostředek dorozumění v praktických situacích každodenního života. Právě vytvoření tohoto jednotného metodického systému výuky od úplných začátečníků až po vyšší, mezinárodně srovnatelnou úroveň, je považováno za největší přednost této školy.

Cíl studia

Cílem studia je získání kvalifikace pro práci v zahraničí, doplnění a zvýšení kvalifikace pro pracovníky různých profesí, rozšíření studia na střední či vysoké škole i studium pro praktické potřeby cestování.

Na závěr každého školního roku posluchači dostávají OSVĚDČENÍ o absolvování ročního studia. Toto je dokladem o dosaženém stupni znalosti cizího jazyka podle klasifikace Společného evropského rámce pro jazyky a opravňuje k dalšímu studiu na vyšší úrovni.

Při dosažení potřebné úrovně znalostí je posluchač připraven ke složení mezinárodní zkoušky.